Ugovor o saradnji sa prodavcima (vlasnicima) nekretnina

Zaključen dana______________  godine  u_Budvi_ izmedju:

 1. AGENCIJE_Kamin_( u daljem tekstu „AGENCIJA“) koju zastupa ___________sa jedne strane  i
 2. Vlasnika nekretnine ( u daljem tekstu prodavac - ci )  

 JMBG/PIB __________________________________________

Adresa prodavca__________________________

Br. Telefona prodavca ____________________

Mail _____________________________________

                                                                        OBAVEZE  AGENCIJE

 •  Nastojati  naći i dovesti u vezu sa prodavcem kupca radi zaključenja posla
 • Upoznati prodavca sa prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine ako on to traži
 • Omogućiti potencijalnim kupcima pregled nekretnine u dogovoru sa prodavcem
 • Obavljati potrebne radnje na oglašavanju i prezentaciji nekretnine na tržištu
 • Upozoriti prodavca na eventualne nedostatke nekretnine i koljiko to može uticati na prodaju
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dodje do zaključenja pravnog posla
 • Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (potpisivanja  kupoprodajnog ugovora
 • Ako je predmet   prodaje zemljište uzeti od prodavca  svu dokumentaciju vezanu za namjenu predmetnog zemljišta u skladu spropisima o prostornom uredjenju predmetnog zemljišta
 •                                                                                                                                                                        
 • Smatra se da je „AGENCIJA“ omogućila prodavcu vezu sa drugim licem ( fizičkim ili pravnim)o pregovaranju   za zaključenje pravnog posla ako je: neposredno odveo ili uputio treće lice u razgledanje predmetne nepokretnosti, organizovao susret izmedju prodavca i drugog zainteresovanog lica radi pregovaranja o kupovini predmetne nepokretnosti  ili prodavcu na bilo koji način( ukoliko prodavac iz bilo kog razloga ne može da prisustvuje razgledanju  predmetne nepokretnosti od strane kupca) saopštio ime kupca, br. Telefona, faksa, e-maila  ili drugog lica ovlašćenog za zaključenje pravnog posla.

 

 

 

 

OBAVEZE   PRODAVCA

 

-Dati „AGENCIJI“ na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo ili punomoćje ako je zastupnik vlasnika za prodaju predmetne nekretnine i upozoriti „AGENCIJU“ na sve uknjižene i neuknjižene terete koji se odnose na premetnu nekretninu

         - Osigurati „AGENCIJI“ i trećem licu(zainteresovanom klijentu) razgledanje nekretnine

         -Obavjestiti „AGENCIJU“ pisanim putem o svim promjenama cijene, odustajanja od prodaje, promjeni vlasništva(ako je nekretnina prodata)ili prenijeta na drugog vlasnika iz bilo kog razloga.

          -  U slučaju da se proda nekretnina iz ovog ugovora preko Agencije potpisnice ovog ugovora  Isplatiti „AGENCIJI“ proviziju koja stoji u ovom ugovoru i verifikuje se zaokruživanjem procenta osim ako se drugačije provizija ne dogovori što bi bilo konstatovano u ovom ugovoru.

- takodje prodavac i „AGENCIJA“ se mogu dogovoriti da ključ ako je predmet prodaje kuća, stan, posl.prostor itd. Mogu da budu u „AGENCIJI“ ako prodavac nije u mogućnosti da iz bilo kog razloga u  svakom trenutku pokaže nekretninu i nema nikoga ko to može da uradi umjesto njega ključ ostavi „AGENCIJI“ što bi se konstatovalo u ovom ugovoru.

- Isplata dogovorene agencijske provizije se isplaćuje tako što se prva polovina isplaćuje odmah prilikom plaćanja prve rate( ako je dogovorena kupovina na rate) a druga polovina prilikom potpisivanja ugovora i kompletne isplate a ako je dogovorena kupovina na odloženo plaćanje druga polovina će se „AGENCIJI“ isplatiti sa plaćanjem prve sledeće rate a na žiro račun „AGENCIJE“ koji će ona dostaviti isplatiocu provizije prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora sa instrukcijama za plaćanje. Agencisku proviziju plus PDV isplaćuje prodavac ako se u pregovorima prodavca, kupca i „AGENCIJE“ ne postigne drugačiji dogovor.

- Ako je u pitanju izdavanje „AGENCIJA“ za  svoje usluge ( reklamiranje , traženje zainteresovanog klijenta, i ostalog vezanog za izdavanje , pod uslovom da se potpiše ugovor o zakupu i ovjeri kod Notara dobija jednu mjesečnu kiriju i obavezna je da kontroliše plaćanje svih računa a kao garancija je ostavljanje depozita od strane zakupca u Agenciji  u visini jedne mjesečne kirije koja se daje zakupodavcu u slučaju prekida ugovora ili ne plaćanja računa od strane zakupca.

 

                                                                                POSREDNIČKA PROVIZIJA

POSREDNIČKA PROVIZIJA  JE    5%   a minimalna ukoliko je vrijednost predmetne nepokretnosti 30.000e i manje je 1.500e. Iznos ugovorene provizije predstavlja ukupan iznos svih troškova „AGENCIJE“ za posredovanje.

 Ukoliko „AGENCIJA „ ne uspije da proda predmetnu nepokretnost iz ovog ugovora već je proda sam vlasnik ili druga agencija prodavac nema nikakvih obaveza prema „AGENCIJI“ ukoliko se drugačije ne dogovore a što bi bilo konstatovano na ovom ugovoru.

Ovim ugovorom vlasnik daje dozvolu „AGENCIJI“ da može da uzme kaparu u iznosu do 10% (ukoliko on nije u mogućnosti da lično potpiše predugovor ili ugovor i da sam uzme kaparu) i da o tome odmah obavijesti prodavca. U slučaju da kupac ne izvrši isplatu u rokovima koji budu odredjeni „AGENCIJA“ daje prodavcu kaparu a zadržava 10% od kapare. Takodje u slučaju da prodavac lično primi kaparu odmah daje agenciji 10% od te sume, što bi se kasnije prilikom komletnog završetka ugovora odbilo od provizije agenciji a ukoliko ne bi došlo do konačne realizacije istog ugovora iz bilo kog razloga „ AGENCIJA“ zadržava tu sumu novca.

Ovaj ugovor se potpisuje na neodredjeno vrijeme -do opoziva, a može se raskinuti ukoliko se nekretnina proda ranije bilo od „AGENCIJE“ potpisnika  bilo od neke druge agencije ili samog prodavca ili odustajanjem prodavca

od dalje prodaje ili bilo kakvim nezadovoljstvom PRODAVCA ILI „AGENCIJE“ saradnjom do trenutka raskida ugovora. Ugovor se može raskinuti u roku od 10 dana sa pisanim objašnjenjem razloga za raskid.

Ovaj ugovor su stranke potpisale svojevoljno bez ikakve prisile.

 Sastavni dio ovog ugovora je opis predmetne nepokretnosti kao i fotografije

 

PODACI O NEKRETNINI

 

Vrsta:  __ _______

Lokacija:    _____________

Površina: ___________

Priključci  _________

Građevinska dozvola: ________________________

 

KARAKTERISTIKE (OPIS) NEKRETNINE

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________

                                               

DOKUMENTACIJA KOJA JE PREUZETA OD PRODAVCA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROCENAT KOJI SE DAJE AGENCIJI "KAMIN" ZA IZVRŠENE USLUGE PRODAJE PREDMETNE NEPOKRETNOSTI  JE    5%  

 

SVRHA PONUDE:

1.       Prodaja 

2.       Zamena

3.       Izdavanje

 

 

FIKSNA CIJENA;

CIJENA SA PROVIZIJOM

 

Agenciji pripada provizija ________ od bilo koje dogovorene cijene.

 

 

Potpis agenta agencije "KAMIN"                                                                     Potpis prodavca

_______________________                                                                     ________________________

M.P.

Montenegrin

Podijelite sa prijateljima!